arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren

Arbetsmiljöansvaret är framförallt delat mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren är ansvarig för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö och att tillhandahålla de verktyg och utrustning som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

En arbetsgivare har flera ansvarsområden när det gäller arbetsmiljön. Några av de viktigaste är följande:

 1. Att se till att arbetsplatsen är säker och fri från faror: Arbetsgivaren ska identifiera och eliminera eventuella faror, såsom kemiska ämnen, maskiner eller utrustning som kan vara farliga, och se till att rätt skyddsutrustning finns tillgänglig.

 2. Att tillhandahålla rätt utrustning och verktyg: Arbetsgivaren är ansvarig för att tillhandahålla rätt utrustning och verktyg för att utföra arbetet på ett säkert sätt, samt se till att det är i bra skick och fungerar korrekt.

 3. Att genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner: Arbetsgivaren ska genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner av arbetsplatsen för att identifiera eventuella faror och se till att arbetsmiljön är säker.

 4. Att se till att arbetstagare har rätt utbildning och information: Arbetsgivaren ska tillhandahålla rätt utbildning och information till arbetstagarna så att de kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt och veta vad de ska göra i händelse av en olycka eller nödsituation.

 5. Att rapportera olyckor och incidenter: Arbetsgivaren är skyldig att rapportera olyckor och incidenter till tillämpliga myndigheter, såsom arbetsmiljöverket.

Arbetstagaren

Arbetstagarna är ansvariga för att använda utrustningen och verktygen på rätt sätt, följa säkerhetsföreskrifter och rapportera eventuella faror eller olyckor till arbetsgivaren.

Byggherren

Byggherren har ett ansvar för att säkerställa att arbetsmiljön på byggplatsen är säker och hälsosam. Detta inkluderar ansvar för att identifiera och eliminera faror, tillhandahålla rätt utrustning och verktyg, genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner, och se till att arbetstagarna har rätt utbildning och information.

Byggherren är också ansvarig för att säkerställa att alla som arbetar på byggplatsen, inklusive entreprenörer och underleverantörer, följer gällande lagar och förordningar för arbetsmiljö och säkerhet. Byggherren är också ansvarig för att rapportera olyckor och incidenter till myndigheterna.

Byggherren är ansvarig för att utarbeta och genomföra en arbetsmiljöplan för byggprojektet, där det ska finnas information om hur faror ska identifieras, undvikas och hanteras, samt hur arbetsmiljökraven ska följas och kontrolleras.

Byggherren bör också övervaka och kontrollera arbetet på byggplatsen för att säkerställa att det utförs i enlighet med arbetsmiljöplanen och alla relevanta lagar och förordningar.

Sammantaget, Byggherren har ett ansvar för att se till att arbetsmiljön på byggplatsen är säker och hälsosam, och för att säkerställa att alla som arbetar på byggplatsen följer gällande lagar och förordningar för arbetsmiljö och säkerhet. Byggherren bör också utarbeta och genomföra en arbetsmiljöplan, övervaka och kontrollera arbetet på byggplatsen, samt rapportera olyckor och incidenter till myndigheterna.

Arkitekt/ Konstruktör

Arkitekter och konstruktörer har ett ansvar för att säkerställa att det byggnadsprojekt de arbetar på är säkert och hälsosamt för de som kommer att arbeta och använda byggnaden. Deras arbetsmiljöansvar inkluderar:

 1. Inkludera arbetsmiljökrav i projektet: Arkitekter och konstruktörer bör inkludera krav på arbetsmiljö i projektet från början, så att det är möjligt att hålla arbetsmiljön säker under hela projektet.

 2. Identifiera faror: Arkitekter och konstruktörer bör identifiera eventuella faror som kan uppstå under projektet och säkerställa att de elimineras eller hanteras på ett lämpligt sätt.

 3. Utveckla säkerhetsplaner: Arkitekter och konstruktörer bör utveckla säkerhetsplaner för projektet för att hjälpa till att hålla arbetsmiljön säker under byggtiden.

 4. Övervaka arbetet: Arkitekter och konstruktörer bör övervaka arbetet på byggplatsen för att säkerställa att det utförs i enlighet med arbetsmiljöplanen och alla relevanta lagar och förordningar.

 5. Samarbeta med arbetsgivaren: Arkitekter och konstruktörer bör samarbeta med arbetsgivaren för att säkerställa att arbetsmiljökraven följs och att det finns tillräckligt med resurser för att hålla arbetsmiljön säker.

Sammantaget, Arkitekter och konstruktörer har ett ansvar för att säkerställa att det byggnadsprojekt de arbetar på är säkert och hälsosamt för de som kommer att arbeta och använda byggnaden. De bör inkludera arbetsmiljökrav i projektet, identifiera faror, utveckla säkerhetsplaner, övervaka arbetet och samarbeta med arbetsgivaren för att säkerställa att arbetsmiljökraven följs.

Byggarbetsmiljösamordnaren

Byggarbetsmiljösamordnaren (BAS) är ansvarig för att säkerställa att arbetsmiljön på byggplatsen är säker och hälsosam. Deras arbetsmiljöansvar inkluderar:

 1. Planera och genomföra arbetsmiljöarbetet: BAS är ansvarig för att planera och genomföra arbetsmiljöarbetet på byggplatsen, inklusive att utarbeta arbetsmiljöplaner, identifiera faror och utveckla säkerhetsplaner.

 2. Övervaka och kontrollera arbetet: BAS är ansvarig för att övervaka och kontrollera arbetet på byggplatsen för att säkerställa att det utförs i enlighet med arbetsmiljöplanen och alla relevanta lagar och förordningar.

 3. Informera och utbilda arbetstagarna: BAS är ansvarig för att informera och utbilda arbetstagarna om arbetsmiljökraven och hur de ska följas.

 4. Samarbeta med arbetsgivaren: BAS är ansvarig för att samarbeta med arbetsgivaren för att säkerställa att arbetsmiljökraven följs och att det finns tillräckligt med resurser för att hålla arbetsmiljön säker.

 5. Hantera olyckor och incidenter: BAS är ansvarig för att hantera olyckor och incidenter på byggplatsen, inklusive att rapportera dem till myndigheterna och genomföra åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.

 6. Koordinera med entreprenörer och underleverantörer: BAS är ansvarig för att koordinera med entreprenörer och underleverantörer för att säkerställa att arbetsmiljökraven följs och att alla faror identifieras och hanteras.

Sammantaget, Byggarbetsmiljösamordnaren är ansvarig för att säkerställa att arbetsmiljön på byggplatsen är säker och hälsosam. BAS är ansvarig för att planera och genomföra arbetsmiljöarbetet, övervaka och kontrollera arbetet, informera och utbilda arbetstagarna, samarbeta med arbetsgivaren, hantera olyckor och incidenter, samt koordinera med entreprenörer och underleverantörer.

Samordningsansvarig

Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Ansvaret för samordningen kan överlåtas till någon som bedriver verksamhet på arbetsstället. Vid rörliga driftställen kan de som bedriver verksamhet där komma överens om att en av dem ska vara ansvarig för samordningen. Det gäller inte för arbetsställen för byggnads- eller anläggningsarbete.

Enttreprenörer

En entreprenör har ett ansvar för att säkerställa att arbetsmiljön på det område där deras arbete utförs är säker och hälsosam. Deras arbetsmiljöansvar inkluderar:

 1. Följa arbetsmiljöplanen

 2. Identifiera och hantera faror

 3. Informera och utbilda personalen

 4. Följa gällande lagar och förordningar

 5. Koordinera med samordningsansvarige

 6. Hantera olyckor och incidenter

Sammantaget, en entreprenör har ett ansvar för att säkerställa att arbetsmiljön på det område där deras arbete utförs är säker och hälsosam. De bör följa en eventuell arbetsmiljöplanen, identifiera och hantera faror, informera och utbilda personalen, följa gällande lagar och förordningar, koordinera arbetsmiljöarbetet.

Importör

Importören har ett ansvar för att säkerställa att de varor de importerar inte utgör någon fara för arbetsmiljön. Importören ska också säkerställa att varorna uppfyller alla relevanta lagar och förordningar gällande arbetsmiljö och säkerhet i det land där de importeras till.

Importören bör också säkerställa att varorna är framställda under acceptabla arbetsmiljöförhållanden. Detta kan innebära att importören måste undersöka leverantörerna för att kontrollera deras arbetsmiljöpraxis eller att de måste kräva att leverantörerna uppfyller vissa krav på arbetsmiljön.

Importören bör också ha en plan för att hantera eventuella arbetsmiljöproblem som kan uppstå med varorna under transport, lagring eller distribution.

Sammantaget, Importören har ett ansvar att säkerställa att de varor de importerar inte skadar arbetsmiljön och att de uppfyller alla relevanta lagar och förordningar gällande arbetsmiljö och säkerhet. Importören bör också se till att varorna är framställda under acceptabla arbetsmiljöförhållanden och ha en plan för att hantera eventuella arbetsmiljöproblem.

Tillbaka till blogg