härdplast utbildning

Härdplastutbildning

Utbildningskrav

Från och med 1 juni 2015 gällde nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker.  Detta betyder att alla som hanterar allergiframkallande kemiska produkter måste genomgå en ny utbildning. Kan arbetstagaren inte visa upp ett giltigt utbildningsintyg kan detta medföra böter på 10.000 kr / per anställd för arbetsgivaren.

Härdplast

Härdplast, även känd som termoplast, är en typ av plast som kan smältas och formas vid höga temperaturer och sedan stelnar till en fast form när den kyls ner. Denna förmåga att värmas och formas om och om igen gör härdplast till ett populärt material inom en mängd olika industrier, inklusive byggnadskonstruktion, transport, leksaker och elektronik. Exempel på härdplaster är polyeten, polypropylen, ABS, PVC.

Risker med härdplaster

 

Härdplaster är vanligtvis säkra att använda, men det finns vissa risker som är viktiga att beakta.

 1. Giftighet: Vissa härdplaster innehåller ämnen som kan vara giftiga om de intas eller kommer i kontakt med huden. Exempel på sådana ämnen är ftalater, som kan finnas i plastprodukter som leksaker och elektronik.

 2. Miljöpåverkan: Härdplaster kan ta många år att brytas ner i naturen, och de kan orsaka skador på vilda djur och växter. Det kan leda till föroreningsproblem såsom marin föroreningar, fåglar och sälar som fastnar i plast och dör.

 3. Brandrisk: vissa härdplaster kan vara brandfarliga och orsaka svåra brännskador om de utsätts för höga temperaturer eller gnistor.

 4. Försurning: vid förbränningen av härdplast kan farliga ämnen som PAH och dioxiner bildas

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen om härdplaster och att följa anvisningarna från tillverkaren för att undvika att utsätta sig för farliga ämnen eller orsaka skador på miljön.

Säkerhetsdatablad

Ett säkerhetsdatablad (SDS), även kallat en säkerhetsfakta eller produktdatablad, är ett dokument som innehåller information om en kemisk produkt som kan vara farlig eller skadlig. Dokumentet innehåller information om hur produkten ska hanteras, lagras och hanteras på ett säkert sätt för att minimera riskerna för hälsa och miljö. SDS är ett viktigt verktyg för att följa gällande säkerhetsföreskrifter och för att skydda hälsan och säkerheten hos användare och omgivningen.

Innehåll säkerhetsdatablad

Ett SDS innehåller vanligtvis följande information:

 • Identifikation av produkten, tillverkaren eller importören.
 • Kemisk sammansättning.
 • Första hjälpen.
 • Hantering och lagring.
 • Hantering av spill och avfall.
 • Transportinformation.
 • Fysikaliska och kemiska egenskaper.
 • Information om brand och explosivitet.
 • Information om hälsorisker och säkerhet.
 • Övriga faror.
 • Föreskrifter för övervakning av exponering och personlig skyddsutrustning.
 • Kemisk stabilitet och reaktivitet.
 • Information om ecotoxikologi.

SDS dokumentationen är obligatorisk att tillhandahålla vid försäljningen av kemiska produkter inom EU och många andra länder.

Tillbaka till blogg